Skandic Omsorg
Skandic Omsorg bild
KVALITETSARBETE

Skandic Omsorg ämnar uppnå den högsta kvalitén på marknaden och fortsätta erbjuda bästa tänkbara service. Vi ställer höga krav på oss själva för att bibehålla och förbättra kvalitén. För att uppnå detta utför vi bland annat återkommande kontroller och undersökningar hos både kunder och personal samt uppföljningar av rutiner, processer, lagar och föreskrifter.

Kundundersökningar

Uppföljning med besök eller telefonsamtal utförs rutinmässigt för att kontrollera att kunderna är tillfredsställda med vår service. Resultatet av dessa kontroller ligger sedan till grund för företagets kontinuerliga kvalitetsarbete.

Personalundersökningar

Utöver personalmöten och enskilda samtal deltar årligen samtliga medarbetare i en personalenkät. Underlaget används i kvalitetsarbetet och hjälper vår strävan att fortlöpande förbättra alla delar av verksamheten.

Kompetensutveckling

Krav på grundläggande utbildning vid anställning, löpande fortbildning och deltagande i seminarier och kurser, säkerställer att våra medarbetare har erforderlig kompetens för att erbjuda service med hög kvalitet.